Privacy- en cookiebeleid

AARKE AB (hierna "AARKE", "wij" of "ons") verplicht zich ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de rechten en verantwoordelijkheden op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") van de Europese Unie. AARKE is de beheerder van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens en derhalve verantwoordelijk voor deze persoonsgegevens volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Dit privacybeleid zet uiteen hoe AARKE persoonsgegevens verwerkt en beschermt die u aan AARKE verstrekt. Gelieve dit privacybeleid te lezen voordat u de website gebruikt of persoonlijke gegevens verstrekt.

Van tijd tot tijd kan AARKE dit privacybeleid bijwerken. In geval van een dergelijke actualisering zal AARKE het nieuwe privacybeleid op de website beschikbaar stellen en de datum van de meest recente herziening vermelden. U wordt aangeraden het toepasselijke privacybeleid regelmatig opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Als u gebruik blijft maken van de website, producten koopt of contact opneemt met de klantenservice nadat het herziene privacybeleid van kracht is geworden, geeft u aan dat u de dan geldende versie van het privacybeleid hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

De website kan links bevatten naar andere interessante websites. Wanneer u echter deze links gebruikt om onze site te verlaten, dient u er rekening mee te houden dat wij geen enkele controle hebben over die andere website. Bijgevolg kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van informatie, inclusief persoonsgegevens, die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en vallen dergelijke sites niet onder dit privacybeleid. U wordt aangeraden voorzichtig te zijn en het privacybeleid te raadplegen dat van toepassing is op de website in kwestie.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen:

  • Uw naam,
  • Uw contactinformatie inclusief emailadres en telefoonnummers,
  • Uw verzendadres,
  • Uw betalingsgegevens,
  • Uw IP-adres,
  • Eventuele demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses,
  • De namen van uw sociale media-accounts, en
  • andere informatie die relevant is voor klantenonderzoeken en/of aanbiedingen,

Voor de volledige lijst van cookies die wij verzamelen zie onderaan deze tekst.

De informatie die wij verwerken - Rechtsgrond voor verwerking

Met het oog op de nakoming van onze verplichtingen en onze rechten jegens u verwerken door u verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met het volgende:

Het verwerken in verband met de aankoop van producten: Een verwerking ten behoeve van het verwerken van bestellingen, uitvoeren van fraudepreventie, uitvoeren van levering van de producten, verstrekken van productgarantie, het oplossen van geschillen, innen van betalingen, afhandelen van claims, herroepingen en terugbetaling, en voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals het bijhouden van de boekhouding). Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons recht om deze te verwerken om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen en de persoonsgegevens worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is om aan de verplichtingen van AARKE te voldoen, met inbegrip van het faciliteren van garantieverplichtingen.

Geaccepteerde verwerking gerelateerd aan de aankoop van producten: Door onze privacyverklaring te accepteren bij een aankoop, accepteert u ook dat AARKE een registratie bijhoudt van de producten die u heeft gekocht, en AARKE behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens te verwerken om na aankoop
contact met u op te nemen en uw mening te vragen over de aankoopervaring, om beoordelingen van de gekochte producten te vragen, informatie over nieuwe producten te verstrekken, en u te informeren over en te herinneren aan beschikbare accessoires en verbruiksartikelen voor de producten die u heeft gekocht. Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming en de persoonsgegevens worden alleen verwerkt na ontvangst van uw toestemming en tot intrekking van deze toestemming.

Abonnement op nieuwsbrieven en marketing: Verwerking ten behoeve van het versturen van productinformatie, speciale aanbiedingen, het houden van prijsvragen, het doen van markonderzoek, het meten van interesse in en het verbeteren van de website, producten en diensten van AARKE, het toesturen van nieuwsbrieven en productinformatie. Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op je toestemming en de persoonsgegevens worden alleen verwerkt na ontvangst van je toestemming en tot intrekking van deze toestemming.

Productregistratie voor garantie: Verwerking ten behoeve van het registreren van garantie-informatie met betrekking tot producten die u hebt aangeschaft.

Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op je toestemming en de persoonsgegevens worden alleen verwerkt na ontvangst van je toestemming en tot intrekking van deze toestemming.

Communicatie met ondersteuning of klantenservice: De verwerking voor het noodzakelijke doel om te voldoen aan de verplichtingen van AARKE in verband met een dergelijk contact, met inbegrip van de behandeling van claims, herroepingen en terugbetalingen. Deze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons recht om deze te verwerken om onze verplichtingen jegens je na te komen en de persoonsgegevens worden verwerkt voor de tijd die nodig is om de verplichtingen van AARKE na te komen.

Niet-gevraagde persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens die u vrijwillig verkiest te verstrekken aan AARKE, anders dan wat hierboven is uiteengezet, worden geacht te zijn gegeven onder de toestemming dat AARKE het recht heeft dergelijke gegevens te verwerken tot intrekking van deze toestemming. U wordt erop gewezen dat dergelijke persoonsgegevens beschikbaar kunnen zijn voor eventuele andere bezoekers van de website. Indien u uw toestemming voor een dergelijke verwerking wilt intrekken, dient u zich ervan bewust te zijn dat AARKE problemen kan hebben, of zelfs niet in staat kan zijn, om dergelijke persoonsgegevens bij te houden en dat AARKE u daarom kan verzoeken om informatie te verstrekken over waar dergelijke persoonsgegevens zich bevinden, zodat AARKE passende maatregelen kan nemen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt totdat u uw toestemming intrekt. Een dergelijke intrekking is echter afhankelijk van de vraag of AARKE in staat is na te gaan waar dergelijke persoonsgegevens zich bevinden.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden: AARKE kan derden inschakelen die helpen bij de uitvoering van de hierboven genoemde diensten. Deze derde partijen kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens zodat zij de beoogde diensten voor AARKE kunnen leveren. Een dergelijke verwerking omvat, maar is niet beperkt tot, het valideren van uw adres, het verzenden van orderbevestigingen, opslag- en distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling, betalingsdienstaanbieders die uw creditcard-/debetkaartbetalingen verwerken, banken en andere financiële dienstverleners, socialemediakanalen indien u contact met ons opneemt door ons te taggen/vermelden of rechtstreeks contact met ons op te nemen, en online marktplaatsen via welke onze producten en diensten voor verkoop aan u beschikbaar worden gesteld.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"), maar kunnen ook worden overgedragen aan en verwerkt in een land buiten de EER. Elke overdracht van uw persoonlijke gegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Nooit zullen wij uw persoonsgegevens verkopen of uitwisselen met derden voor marketingdoeleinden.

Rechtshandhaving en juridische processen: AARKE kan uw persoonsgegevens openbaar maken indien daartoe verplicht door toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen, dagvaardingen of bevelschriften van de rechter en de overheid, of anderszins om samen te werken met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties.

Voorts behoudt AARKE zich het recht voor persoonsgegevens openbaar te maken die AARKE passend of noodzakelijk acht om acties te ondernemen om AARKE en anderen te beschermen tegen frauduleus, onrechtmatig of onwettig gebruik of activiteiten, om AARKE te onderzoeken en te verdedigen tegen claims of aantijgingen van derden en om AARKE's zakelijke en wettelijke rechten te beschermen, contracten af te dwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen.

Gegevensverwerking met betrekking tot uw gebruikersaccount: Bij het aanmaken van een gebruikersaccount worden de Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt onder een dergelijk account verwerkt met als doel het leveren van een betere klant- en gebruikerservaring. In deze gebruikersaccount kunt u de door u verstrekte Persoonsgegevens en de verwerking daarvan vinden met betrekking tot:

Het verwerken in verband met de aankoop van producten, Geaccepteerde verwerking gerelateerd aan de aankoop van producten, Abonnement van nieuwsbrieven en marketing, Registratie van product voor garantie en Contact met ondersteuning of klantenservice, zoals hierboven uiteengezet, alsmede voor enig ander doel zoals van tijd tot tijd door AARKE aangegeven.

Met het aanmaken van een gebruikersaccount stemt u ermee in dat wij dergelijke informatie verwerken vanaf de datum van ontvangst van uw toestemming tot aan de intrekking van deze toestemming, met dien verstande echter dat AARKE zich het recht voorbehoudt uw persoonsgegevens te verwerken gedurende de tijd die nodig is om aan de verplichtingen van AARKE te voldoen, met inbegrip van het faciliteren van garantieverplichtingen.

Uw rechten

Recht op kennisneming: U kan te allen tijde informatie opvragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

Recht op rectificatie: U mag te allen tijde verzoeken om rectificatie van uw door ons verwerkte persoonsgegevens indien de informatie onjuist is, met inbegrip van het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.

Recht op beperking: Te allen tijde kunt u AARKE verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken i) indien u stelt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, waarbij AARKE alle verwerking van dergelijke persoonsgegevens zal beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens, of ii) indien de verwerking onwettig is, waarbij u zich kunt verzetten tegen het wissen van persoonsgegevens en in plaats hiervan kunt verzoeken om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.  

Recht op verwijdering: U kunt te allen tijde verzoeken dat wij uw door ons verwerkte persoonsgegevens verwijderen. Niettemin behoudt AARKE zich het recht voor om uw persoonsgegevens te bewaren voor back-ups, preventie van fraude of misbruik, voldoening aan wettelijke verplichtingen, of wanneer AARKE anderszins van mening is dat AARKE de legitieme of dwingende reden heeft om dit te doen.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van gerechtvaardigd belang: Tegen verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van AARKE, kunt u te allen tijde bezwaar maken. AARKE kan vervolgens bezwaar maken en de legitieme gronden voor de verwerking aantonen.

Recht op overdraagbaarheid: U kan te allen tijde verzoeken om een kopie aan u of aan een andere partij over te dragen van uw persoonsgegevens die wij verwerken.

Direct marketing: Via de instructies in elke marketing e-mail kunt u zich afmelden voor direct marketing.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen

U kunt contact opnemen met AARKE via onderstaande contactgegevens en aangeven op welk recht u zich wilt beroepen. Wanneer u hiervoor contact opneemt met AARKE, dient u mogelijk toegang te hebben tot hetzelfde e-mailadres als gebruikt tijdens de aankoop of registratie bij AARKE, zodat AARKE de mogelijkheid heeft om uw identiteit en recht op toegang tot dergelijke persoonsgegevens te verifiëren.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Veiligheid

De veiligheid van uw persoonsgegevens is voor ons van het grootste belang. Om toegang door of bekendmaking aan onbevoegden te voorkomen, hebben wij passende procedures ingevoerd om de persoonsgegevens die wij verwerken, te beschermen en te beveiligen. Deze procedures omvatten bijvoorbeeld firewalls, wachtwoordbescherming en authenticatiecontroles. Alleen geautoriseerde werknemers, agenten en dienstverleners, die ermee hebben ingestemd de informatie veilig en vertrouwelijk te behandelen, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. U moet echter beseffen dat er altijd een zeker risico is verbonden aan het verzenden van informatie via het internet.

Bij een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de accidentele of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot uw persoonsgegevens, zal AARKE onverwijld het risico beoordelen dat een dergelijke gebeurtenis voor uw rechten en vrijheden met zich meebrengt en u en de desbetreffende toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming zo nodig van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte stellen.

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens gecompromitteerd zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met AARKE via de hieronder vermelde contactgegevens.

Hoe wij cookies gebruiken

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen en bij volgende bezoeken weer worden opgehaald.

AARKE verzamelt automatisch informatie - maar geen persoonsgegevens - via cookies en andere technologieën om uw ervaring met betrekking tot onze website te personaliseren en om uw gebruik van de website te monitoren en te analyseren.

Voor meer informatie over de gebruikte cookies en andere technologieën verwijzen wij u naar AARKE's Cookiebeleid onderaan deze tekst.

Daarnaast kan AARKE van tijd tot tijd gebruik maken van analysetechnologieën om de toegankelijkheid van en het verkeer op de website te meten en te evalueren, en om navigatierapporten te genereren. Deze technologie verzamelt geen persoonsgegevens. Dergelijke analysetechnologieën worden onafhankelijk geëxploiteerd en hebben hun eigen privacybeleid.

Contactinformatie van de persoonsgegevensbeheerder

Neem contact op met AARKE als u:

- informatie wilt ontvangen over uw Persoonsgegevens die AARKE AB verwerkt
- dergelijke Persoonsgegevens corrigeren
- te verzoeken dat AARKE de verwerking van uw Persoonsgegevens beperkt of dergelijke Persoonsgegevens verwijdert, of
- vragen stellen over het privacybeleid van AARKE.


GDPR-contactinformatie

E-mail: dataprotection@aarke.com

________

AARKE AB

Hälsingegatan 49

113 31 Stockholm

Zweden

Cookies die wij verzamelen

Hieronder staan de soorten cookies die wij verzamelen en hun doel. Afgezien van de strikt noodzakelijke cookies die altijd actief zijn, zijn de cookies die wij voor elke gebruiker verzamelen afhankelijk van individuele voorkeuren, die door de gebruiker worden bevestigd wanneer de website van Aarke voor de eerste wordt bezocht.

Strikt noodzakelijk

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en zijn daarom altijd actief. Ze stellen ons ook in staat om je voorkeuren voor deze cookie-instellingen op te slaan. Dergelijke cookies worden alleen geplaatst als reactie op acties die door u zijn uitgevoerd, zoals taal, valuta, inlogsessie.

Analytics en Statistieken

Met deze cookies kunnen we het verkeer van bezoekers meten en verkeersbronnen bekijken door informatie in datasets te verzamelen. Ze helpen ons ook te begrijpen welke producten en acties populairder zijn dan andere.

Marketing en retargeting

Deze cookies worden meestal geplaatst door onze marketing- en advertentiepartners. Ze kunnen door hen worden gebruikt om een profiel van uw interesse op te bouwen en u later relevante advertenties te tonen. Als u deze cookies niet toestaat, zult u geen gerichte advertenties zien voor uw belangen.

Functionele cookies

Deze cookies stellen onze website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door ons worden ingesteld of door externe serviceproviders die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat, worden deze of sommige van deze services werkt mogelijk niet goed.